Kamis, 28 November 2013

DENGAN BUNG TAPSON – BABI-9Download:JAWABAN SAYA:

1. Kisah 21:20;

     >> Kisah  21:20             Mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada
                                            Paulus: "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya
                                            dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat.

     Kelihatannya anda kesulitan membedakan antara sebuah laporan keadaan dengan sebuah
     pengajaran. Hanya oleh sebab kalimat tersebut dimuat dalam Alkitab, maka itu anda anggap
     ajaran.

     Pasal itu bercerita tentang sambutan penatua Yahudi atas kehadiran rasul Paulus ke Yerusalem.
     Dan mereka memberikan laporan seperti itu kepada rasul Paulus.

     Perlu anda ketahui bahwa itulah kejatuhan rasul Paulus pada kemunafikannya;

     >> Kisah  21:21             Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua
                                            orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan
                                            hukum Musa, sebab engkau mengatakan, supaya mereka jangan
                                            menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita.
                      21:22               Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar, bahwa engkau
                                            telah datang ke mari.
                      21:23               Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan ini: Di antara kami ada empat
                                            orang yang bernazar.
                      21:24               Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran
                                            dirimu bersama-sama dengan mereka dan tanggunglah biaya mereka,
                                            sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya; maka semua orang akan
                                            tahu, bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali
                                            tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat.
                       21:25              Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain, yang telah menjadi percaya, sudah kami
                                            tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari
                                            makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging
                                            binatang yang mati dicekik dan dari percabulan."
                       21:26              Pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan
                                             ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke Bait Allah
                                            untuk memberitahukan, bilamana pentahiran akan selesai dan persembahan
                                            akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing.

      Rasul Paulus terhasut untuk melakukan ritual Taurat. Dan inilah komentar Ny. Ellen G. White atas
      peristiwa itu;

Bila kita memikirkan kerinduan Paulus yang besar untuk menjadi sesuai dengan saudara‑saudaranya, kelemahlembutannya terhadap yang lemah iman, kehormatannya bagi rasul‑rasul yang sudah pernah bersama-sama dengan Kristus, dan untuk Yakobus, saudara Tuhan, dan maksudnya untuk menjadi segala perkara kepada semua orang selama ia peroleh tanpa mengorbankan prinsip--bila kita memikirkan segala perkara ini, tidaklah mengherankan bahwa ia dipaksa untuk menyimpang dari jalan yang teguh dan pasti yang telah diikutnya sampai kini. Tetapi gantinya melaksanakan tujuan yang diinginkannya, usahanya untuk: memperdamaikan hanyalah mempercepat krisis, mempercepat penderitaannya yang diramalkan, dan mengakibatkan dia dipisahkan dari saudara‑saudaranya, mengambil dari sidang salah satu tiang yang terkuat, dan membawa kesusahan kepada hati orang Kristen di seluruh negeri.
Pada keesokan harinya Paulus mulai membawa nasihat dari tua‑tua. Empat orang di bawah nazar khusus (Bilangan 6), istilah yang sudah hampir usang, dibawa oleh Paulus ke dalam bait suci, "untuk memberitahukan, bila pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing‑masing." Tentu saja pengorbanan yang mahal untuk penyucian harus dipersembahkan. – Bab 38; Paulus Seorang Tahanan – KISAH PARA RASUL – Alpha dan Omega – Ny. White.
     Orang-orang Yahudi yang menjadi Kristen itulah yang suka mendesakkan ajaran Yahudi kepada
     bangsa-bangsa lain yang masuk Kristen. Mereka itulah yang rasul Paulus tentang melalui berbagai
     suratnya;

     >> Kisah  15:5               Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi, yang telah menjadi percaya,
                                            datang dan berkata: "Orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan
                                            diwajibkan untuk menuruti hukum Musa."

     Jadi, ayat itu bukanlah tentang ajaran yang benar. Rasul Paulus juga pernah menegur
     kemunafikan Petrus;

     >> Galatia  2:11           Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterang-terang
                                            menentangnya, sebab ia salah.
                          2:12              Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan
                                            sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat, tetapi setelah
                                            mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut
                                            akan saudara-saudara yang bersunat.
                         2:13               Dan orang-orang Yahudi yang lainpun turut berlaku munafik dengan dia,
                                            sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka.

2. Kisah 24:14;

     >> Kisah  24:14             Tetapi aku mengakui kepadamu, bahwa aku berbakti kepada Allah nenek
                                            moyang kami dengan menganut Jalan Tuhan, yaitu Jalan yang mereka sebut
                                            sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum
                                            Taurat dan dalam kitab nabi-nabi.

     Itu tentang kepercayaan rasul Paulus terhadap hukum Taurat. Saya juga percaya dengan Hukum
     Taurat. Bahkan seluruh orang Kristen harus percaya terhadap Hukum Taurat. Sebab Hukum
     Tauratlah yang merupakan landasan bagi berdirinya ajaran Kristen. Tapi percaya ‘kan tidak berarti
        dilakukan? Sama seperti saya mempercayai adanya iblis, ‘kan tidak berarti saya menyembah
        iblis?!

3. Yang melakukan hukum Taurat yang dibenarkan;

     >> Roma  2:13              Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di
                                           hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan
                                           dibenarkan.

     Untuk zaman berlakunya hukum Taurat, siapa yang melakukannya jelas akan dibenarkan,
     sebagaimana yang melanggar dihukum. Sebab tujuan diturunkannya suatu hukum adalah supaya
     ditaati, bukan untuk dilanggar.

     >> Roma  3:20              Sebab tidak seorangpun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena
                                            melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal
                                            dosa.

     Kalau semula dikatakan orang yang melakukan hukum Taurat dibenarkan, kenapa sekarang
     dikatakan tidak dibenarkan? Sebab ada JESHUA ha MASHIA yang merupakan sumber kebenaran
     dan kebenaran sejati. Sebab di dalam hukum Taurat mengandung janji tentang JESHUA ha
     MASHIA.

     Mereka yang dibenarkan dalam Hukum Taurat baru menerima keselamatannya setelah JESHUA ha
     MASHIA datang.

      Ketika JESHUA mati, JESHUA mengabarkan Injil kepada orang-orang yang sudah mati;

      >> Yohanes   5:25       Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba,
                                           bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang
                                           mendengarnya, akan hidup.

      >> Yohanes  5:28        Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba, bahwa semua
                                            orang yang di dalam kuburan akan mendengar suara-Nya,
                             5:29           dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup
                                            yang kekal, tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk
                                            dihukum.

      >> 1Petrus  3:19          dan di dalam Roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di
                                            dalam penjara,
                           3:20             yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada
                                            Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang
                                            mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu delapan orang,
                                            yang diselamatkan oleh air bah itu.

       >> 1Petrus  4:6           Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati,
                                           supaya mereka, sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani; tetapi
                                           oleh roh dapat hidup menurut kehendak Allah.

       Ketika JESHUA bangkit, mereka dibangkitkan;

       >> Matius  27:52       dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal
                                            bangkit.
                            27:53         Dan sesudah kebangkitan Yesus, merekapun keluar dari kubur, lalu masuk ke
                                            kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang.

4. Kenapa pemabuk tidak masuk Kerajaan ALLAH?

     Saya sudah jelaskan bahwa minum wine dengan pemabuk itu berbeda. Sama berbedanya dengan
     makan normal dengan makan serakah, mencari uang normal dengan ambisius, kaya dengan foya-
     foya atau bermewah-mewah.

     Apakah kita tidak boleh makan? Apakah kita tidak boleh mencari uang? Apakah kita tidak boleh
     kaya?

     Tepatlah kata Alkitab bahwa anda itu buta. Sebab tidak bisa membedakan antara normal dengan
     berlebih-lebihan. Juga melarat. Sebab picik sekali cara berpikirnya.

5. Apakah yang tidak dicantumkan dalam larangan berarti boleh?

     Apakah pemerkosa bisa masuk sorga karena tidak disebutkan? Apakah kita sedang membicarakan
     masalah perkosaan?

     Apakah ayat-ayat masuk sorga itu merupakan satu-satunya penggugur larangan Babi? Itu hanya
     pelengkap saja. Tidak mungkin ayat-ayat itu saya pergunakan sebagai perisai saya. Tokh, ayat-
     ayat yang lainnya yang lebih menjurus tersedia amat banyak.

6. Lukas 16:29-31;

     >> Lukas  16:29            Tetapi kata Abraham: Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi;
                                            baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu.
                       16:30              Jawab orang itu: Tidak, bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang
                                           dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.
                       16:31              Kata Abraham kepadanya: Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa
                                           dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh
                                           seorang yang bangkit dari antara orang mati."

      Kesaksian tentang apa?

      >> Lukas  24:44           Ia berkata kepada mereka: "Inilah perkataan-Ku, yang telah Kukatakan
                                            kepadamu ketika Aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus
                                            digenapi semua yang ada tertulis tentang Aku dalam kitab Taurat Musa dan
                                            kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur."
                        24:45             Lalu Ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti Kitab Suci.

       >> Yohanes   5:39      Kamu menyelidiki Kitab-kitab Suci, sebab kamu menyangka bahwa oleh-Nya
                                            kamu mempunyai hidup yang kekal, tetapi walaupun Kitab-kitab Suci itu
                                             memberi kesaksian tentang Aku,

       Tentang JESHUA, bukan tentang Babi. Hukum Taurat itu berbicara tentang JESHUA. Tapi anda
       berusaha menggantikan kedudukan JESHUA dengan Babi. Dan ini nyata dari yang anda beritakan
       sehingga masyarakat mengenali gereja anda sebagai gereja Babi, bukan gereja JESHUA.

       Kerajaan ALLAH anda sampahi dengan makanan saja. Babi haram, daging kambing tidak baik,
       kopi racun, rokok kanker. Tapi hidup bermewah-mewah seolah-olah suatu kewajiban.

Dengan demikian anda telah memberitahukan batas-batas kesanggupan anda yang memang tidak seberapa.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bung Hakekat,

1. Saya melihat pengertianmu sebagian besar keliru tentang Hukum Taurat. Saat ini saya tidak akan berusaha meluruskannya secara langsung, tetapi akan bermain-main dulu agar nantinya menjadi jelas. Karena memang saya selalu menikmati bermain-main dengan anda.
Kalau Hukum Taurat, berlaku hanya sampai zaman Yohanes Pembaptis, lalu anda katakan zaman Yesus masa transisi, lalu mengapa Paulus dalam kitab Kisah Para Rasul, sudah punya rentang waktu yg lama sesudah kematian Yohanes Pembaptis dan kematian Yesus, dan sudah melewati zaman kornelius, karena sudah tiba di zaman Paulus Kis 21:20  Mendengar itu mereka memuliakan Allah. Lalu mereka berkata kepada Paulus: "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat".

Kenapa pula Paulus mengatakan seperti berikut ini (dia mengakui kebenaran hukum Taurat dan Kitab Nabi-nabi.?

Kis 24:14  "Tetapi aku mengakui kepadamu, bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut Jalan Tuhan, yaitu Jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi."

Apa dia salah ngomong?

Lalu bagaimana dengan pernyataan yang Paulus katakan di dalam buku Roma 2? Bahwa yg melakukan Hukum Tauratlah yg akan dibenarkan. Ini kan sudah lewat zaman Yesus bung. Dan sampai sekarang ayat ini tetap exist di sini.

Rm 2:13  "Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan."

2. Tentang Kerajaan Allah.
Seperti yang anda kutip dari I korintus 6:9-10. Yang jelas, pemabuk tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, koq pemabuk gak masuk ke dalam kerajaan Allah. Ngaco itu. Mestinya gak bisa dilarang masuk tuch pemabuk, orang bukan masalah makanan dan minuman koq. Tolong jelaskan.

Nah kalau dalam 1 Korintus 6:9-10, hanya ada 10 daftar yg tidak masuk dalam kerajaan ALlah (11 termasuk yg tidak adil). Apa iya hanya yg 10 ini saja yg tidak masuk. Pembunuh tidak disebutkan jadi pembunuh pasti masuk gitu? Pemerkosa tidak disebutkan, berarti pemerkosa masuk sorga gitu? Pemerkosa tidak sama dengan orang cabul dan berzinah lho. Penodong  gak disebutkan juga, jadi masuk kerajaan Allah ya? Kalaupun pemakan daging babi tidak disebutkan, karena secara khusus itu sudah disebutkan di dalam Yesaya 66:17

Bung, cukup menarik ayat berikut ini. Ini perumpaaman yg Yesus ambil dan berikan kepada pendengarnya. Perumpamaan ini bercerita tentang dunia orang mati, tetapi Abraham pun di dunia orang mati mengakui Kesaksian Musa dan Para Nabi. Inilah ALkitab yang sesungguhnya disanjung oleh Yesus.

Baru Saja Yesus di ayat 16 mengatakan bahwa hukum Taurat dan Kitab para nabi berlaku sampai zaman Yohanes Pembaptis, tapi tidak lama kemudian koq Yesus memberikan perumpamaan ini ya.

Lukas 16:
ayat 29  Tetapi kata Abraham: Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi; baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu.
ayat 30  Jawab orang itu: Tidak, bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.
ayat 31  Kata Abraham kepadanya: Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati."


Banyak lagi celah yg saya mau pertanyakan balik, tetapi lain kali, masih banyak waktu.
Yang pasti saya tidak ngawur. tapi bukan bung hakekat namanya kalau tidak ngawur.

Regards,
Tapson Manik

Tidak ada komentar: