Minggu, 22 Mei 2016

LVIII. KAA'BAH DAN IBADAH HAJI

Asal-usul siapa yang membangun ka'abah di Mekkah tak jelas. Ada yang bilang malaikat, ada yang bilang Adam dan ada pula yang bilang Set, anak Adam. Dan ini kata Al Qur'an;

QS. 3:96   Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.
QS. 3:97   Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

Sedangkan kata Ali bin Abi Thalib menyatakan, “Allah SWT memerintahkan para malaikat-Nya untuk membangun Baitullah di muka bumi dan melaksanakan Thawaf disana. Peristiwa tersebut terjadi sebelum Adam diturunkan ke bumi. Setelah turun, Adam menyempurnakan bangunannya dan berthawaf disana dan juga para nabi setelahnya. Kemudian, pembangunan Baitullah tersebut dilaksanakan kembali dan disempurnakan oleh Nabi Ibrahim AS bersama putranya, Ismail”

Menurut Ali bangunan malaikat itu tidak sempurna sehingga disempurnakan oleh Adam, berikutnya oleh Ibrahim dan Ismael;

QS. 2:127  Dan (ingatlah), ketika Ibrahim meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa): "Ya Tuhan kami terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Sesuatu yang tidak jelas dari Al Qur'an dicoba dijelaskan melalui beberapa "dugaan" oleh manusia, sehingga seolah-olah manusia itu lebih paham dari Al Qur'an yang konon firman ALLAH. Islam didirikan dengan kekuatan dari hadist-hadist. Sebab tanpa bantuan hadist-hadist itu maka Al Qur'an sejatinya berkecenderungan Kristen. Tapi hadist-hadist itu membelokkan membentuk ajaran-ajaran yang berbeda dengan Kristen, sehingga itulah Islam.

QS. 2:127 menerangkan bahwa Ibrahim meninggalkan Sara dan Ishak, mengantarkan Hagar dan Ismael ke negeri Arab dan mendirikan Ka'abah. Sekarang mari kita cermati keterangan sebuah hadist dari cerita Shofa dan Marwah, seperti apakah suasana negeri Arab ketika itu;

Diriwayatkan dari al-Bukhari rahimanullah dalam kitab Shahih-nya, dari Ibnu Abbas r.a., dia berkata, “Wanita pertama yang membuat ikat pinggang ialah ibunya Ismail. Dia membuatnya untuk (mengikat pakaian agar terjuntai ke tanah) agar menutupi jejak kakinya sehingga tak diketahui oleh Sarah.

Apakah Sara, istri Abraham itu sejenis anjing yang suka mencari jejak? - Hua..ha..ha........ Mengapa Hagar ketakutan dengan Sara yang sudah tua, yang tak mungkin bisa mengejar pelarian Hagar yang jauh lebih muda usianya? Apakah Hagar mencuri barang-barang Sara?

Pada saat itu di Mekkah belum ada segelintir manusia pun dan tiada air. Ibrahim menempatkan keduanya di sana berikut sebuah tempat makanan berisi kurma dan tempat yang berisi air. Kemudian Ibrahim pun berlalu. Maka ibu Ismail mengikutinya sambil berkata, `Hai Ibrahim, hendak kemana? Engkau meninggalkan kami di lembah yang tiada teman atau apa pun.’ Ibu Ismail memberondongnya dengan pertanyaan itu beberapa kali. Namun, Ibrahim tidak meliriknya. Ibu Ismail bertanya, `Apakah Allah telah menyuruhmu berbuat demikian?’ Ibrahim menjawab, `Benar.’ Ibu Ismail berkata, `Jika demikian, maka Dia tidak akan menelantarkan kami.’ Kemudian, Ibu Ismail pun kembali ke tempat semula. Ibrahim melanjutkan langkahnya hingga sampai di Tsaniah di tempat istri dan anaknya tidak lagi dapat melihatnya.

Sebagaimana pernah saya jelaskan bahwa Tanah Arab itu adalah nama tempat, bukan nama bangsa. Tanah itu masih kosong sebelum suku-suku Nabath merambat dari bagian utara Arab Saudi, yakni Yordania. Nabath dari bahasa Ibraninya: Nebayot, yakni salah seorang anak Ismael. Berdasarkan catatan sejarah, suku Nabath ini berada di Yordania antara tahun 900 Sebelum Masehi hingga tahun 40 Tarikh Masehi. Padahal zaman Ibrahim adalah tahun 2.000 Sebelum Masehi.

Menurut hadist itu ketika Ibrahim dan Ismael menyempurnakan bangunan Ka'abah masih belum ada segelintirpun manusia. Lalu buat apa malaikat atau Adam atau Set membangun Ka'abah di tempat yang kosong selama 2.000 tahun hingga ke zaman Ibrahim? Dan jika berdasarkan suku Nabath, ditambah 1.100 tahun lagi, menjadi 3.100 tahun Ka'abah itu berdiri di wilayah yang masih kosong melompong. Padahal suku Nabath itu penyembah berhala Dewi Nasib, Manat dan Hubal, maka siapakah yang beragama Islam dan beribadah haji ke Ka'abah selama 4.611 tahun ke zaman Muhammad?

Kejanggalan lainnya dari hadist itu, Ismael masih bayi ketika ditinggalkan Ibrahim kembali ke Sara, istri tuanya dan tidak ada keterangan membangun Ka'abahnya. Hadist itu hanya mengisahkan Ibrahim mengantarkan Hagar dan Ismael ke negeri Arab yang masih kosong, setelah itu pulang kembali ke Sara. Jadi, negeri Arab hanya dihuni oleh dua insan saja; ibu dan anaknya. Pertanyaannya: kalau begitu bagaimana kedua insan itu beranak pinak menjadi banyak? Apakah ibu dan anak itu melakukan hubungan seks?

Kalau cerita Alkitab seperti ini: Ismael dengan ibunya diusir dari rumah Abraham ketika Ismael berusia 16 tahun, sedangkan Ishak berusia 2 tahun. Mereka pergi di jalanan yang ke arah Mesir, di desa Bersyeba, sebagaimana asal Hagar adalah orang Mesir. Dan Hagar menjodohkan Ismael dengan orang Mesir, sehingga tidak menimbulkan persangkaan hubungan seks ibu dengan anaknya sebagaimana cerita hadist tersebut;

Kejadian
21:20Allah menyertai anak itu, sehingga ia bertambah besar; ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah.
21:21Maka tinggallah ia di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang isteri baginya dari tanah Mesir.

Bagaimana terjadinya penggabungan Esau, kakak kembar Yakub dengan Ismael? Semula Esau memperistri perempuan Kanaan. Karena tidak disukai Ishak, ayahnya, maka Esau mengambil istri lagi dari keturunan Ismael;

Kejadian
28:8maka Esaupun menyadari, bahwa perempuan Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak, ayahnya.
28:9Sebab itu ia pergi kepada Ismael dan mengambil Mahalat menjadi isterinya, di samping kedua isterinya yang telah ada. Mahalat adalah anak Ismael anak Abraham, adik Nebayot.

Suatu kali keturunan Esau dan keturunan Ismael bersekutu melawan Israel;

Mazmur
83:2(83-3) Sebab sesungguhnya musuh-musuh-Mu ribut, orang-orang yang membenci Engkau meninggikan kepala.
83:3(83-4) Mereka mengadakan permufakatan licik melawan umat-Mu, dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang Kaulindungi.
83:4(83-5) Kata mereka: "Marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi!"
83:5(83-6) Sungguh, mereka telah berunding dengan satu hati, mereka telah mengadakan perjanjian melawan Engkau:
83:6(83-7) Penghuni kemah-kemah Edom dan orang Ismael, Moab dan orang Hagar,


Kembali ke masalah Ka'abah;

Dari zaman suku Nabath sampai ke zaman Muhammad[900 Sebelum Masehi - 611 Tarikh Masehi], bangsa Arab hidup dalam zaman jahiliyah, yakni zaman kebodohan. Mereka menyembah berhala Al Lata, Al Mana dan Al Uza, dan menjadikan Ka'abah sebagai tempat berhalanya.

Tahun 630 Muhammad bersama rombongan 10.000 orang dari Medinah, menaklukkan Mekkah dan menghancurkan berhala-berhala yang ada di dalam Ka'abah. Dari sejak itulah Ka'abah dijadikan pusat peribadatan kaum Muslim. Tentang hal ini para sahabat nabi mempertanyakan; apakah boleh beribadah di tempat bekas berhala?

Al Qur'an keterangan nomor 103 mengatakan:

TUHAN mengungkapkan dengan perkataan: "tidak ada dosa" sebab sebagian sahabat merasa keberatan mengerjakan sa'i di situ, karena tempat itu bekas berhala. Dan di masa jahiliyahpun tempat itu digunakan sebagai tempat sa'i. Untuk menghilangkan keberatan itu ALLAH menurunkan ayat ini;

QS. 2:158    Sesungguhnya Shafaa dan Marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui.

Apakah sa'i? Ibadah Sa'i merupakan salah satu rukun umrah yang dilakukan dengan berjalan kaki (berlari-lari kecil) bolak-balik 7 kali dari Bukit Shafa ke Bukit Marwah dan sebaliknya. 

Jadi, ibadah sa'i itu adalah ibadahnya Arab jahiliyah yang dilanjutkan oleh Islam, dan tempatnyapun masih tetap. ALLAH Islam menyukai "barang bekas", seperti sudah tidak ada lokasi lainnya lagi sehingga tidak mengesankan barang bekas.

Bahkan ibadah hajipun merupakan peribadatannya para penyembah berhala; 


Diterangkan dalam “Sejarah Ringkas Nabi Muhammad”, hal. 53-54, bahwa sebelum kemunculan agama Islam, Ka’abah sudah dipakai untuk IBADAH HAJI dari orang-orang Arab yang masih kafir, yang menyembah Al Lata, Al Uzza dan Manah.

“Ayat ini [QS. 15:94] memerintahkan kepada rasul agar menyiarkan Islam dengan terang-terangan dan meninggalkan cara sembunyi-sembunyi itu. Maka mulailah Nabi Muhammad saw menyeru kaumnya secara umum di tempat-tempat terbuka untuk menyembah ALLAH dan meng-esa-kanNYA. Pertama kali seruan [da’wah] yang bersifat umum ini Beliau tujukan kepada kerabatnya sendiri, lalu kepada penduduk Mekah pada umumnya yang terdiri dari bermacam-macam lapisan masyarakat………………….

Kemudian kepada kabilah-kabilah Arab dari pelbagai daerah yang datang ke Mekah UNTUK MENGERJAKAN HAJI. Dengan seruan yang bersifat umum dan terang-terangan ini, maka Nabi Muhammad saw dan AGAMA BARU [ISLAM] yang dibawanya menjadi perhatian dan pembicaraan ramai di kalangan masyarakat kota Mekah.” – Hal. 64, dan baca seterusnya.

“Pada waktu MUSIM HAJI tiba, datanglah ke Mekah kabilah-kabilah Arab dari  segala penjuru tanah Arab. Diantara mereka itu, terdapat jemaah orang Khazraj dari Yatsrib. Sebagaimana biasanya setiap musim haji, Nabi Muhammad menyampaikan seruan Islam kepada kabilah-kabilah yang SEDANG MELAKUKAN HAJI ITU.” – Hal. 68-69.


Baca: Ka'abah itu bekas kuil Hindu;
Tidak ada komentar: