Jumat, 29 Juli 2016

AJARAN-AJARAN YESHUA - 1

Ketika keagamaan Yahudi dikuasai oleh orang-orang Farisi, Saduki dan ahli-ahli Taurat, ELOHIM YAHWEH melahirkan Yohanes Pembaptis dengan tugas untuk merintis jalan bagi ELOHIM YESHUA;

Maleakhi
4:5Sesungguhnya Aku akan mengutus nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari TUHAN yang besar dan dahsyat itu.
4:6Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya supaya jangan Aku datang memukul bumi sehingga musnah.

Luk. 1:17dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi-Nya."

ELOHIM YAHWEH menempatkan Yohanes Pembaptis di padang gurun untuk mengingatkan bangsa Israel ketika mereka pertama-tama menerima ajaran nabi Musa yang juga di padang gurun;

Yes. 40:3Ada suara yang berseru-seru: "Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk TUHAN, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita!

Padang gurun adalah tempat yang sunyi, tempat laluan onta-onta para pedagang. Suatu tempat untuk penyaringan bangsa Israel, supaya hanya orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran saja yang mau pergi ke situ untuk mendengarkan khotbahnya Yohanes Pembaptis. Sama seperti orang pergi ke stadion untuk menyaksikan pertandingan sepakbola, yaitu hanya mereka yang gemar sepakbola saja yang akan ke sana.

Matius
11:7Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes: "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian ke mari?
11:8Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja.
11:9Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar, dan Aku berkata kepadamu, bahkan lebih dari pada nabi.
11:10Karena tentang dia ada tertulis: Lihatlah, Aku menyuruh utusan-Ku mendahului Engkau, ia akan mempersiapkan jalan-Mu di hadapan-Mu.

Dalam setiap khotbahnya, Yohanes Pembaptis selalu memberitakan tentang kedatangan ELOHIM YESHUA, yang sekalipun masih saudara sepupu, namun Mereka belum pernah bertemu muka. Sebab Yohanes Pembaptis tinggal di Yerusalem, sementara ELOHIM YESHUA tinggal di Galilea.

Yohanes
1:31Dan aku sendiripun mula-mula tidak mengenal Dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya Ia dinyatakan kepada Israel."
1:32Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya: "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan Ia tinggal di atas-Nya.
1:33Dan akupun tidak mengenal-Nya, tetapi Dia, yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku: Jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atas-Nya, Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus.
1:34Dan aku telah melihat-Nya dan memberi kesaksian: Ia inilah Anak Allah."

Luk. 3:16Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu: "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa dari padaku akan datang dan membuka tali kasut-Nyapun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api.

Setiap orang yang percaya dengan pemberitaan Yohanes Pembaptis, bahwa ELOHIM YESHUA itu ANAK DOMBA ELOHIM YAHWEH yang menghapus dosa dunia, mereka dibaptiskan di sungai Yordan;

Matius
3:4Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan.
3:5Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan.
3:6Lalu sambil mengaku dosanya mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan.

Yoh. 1:29Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata: "Lihatlah Anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia.

Dan ELOHIM YESHUA meminta Yohanes Pembaptis untuk membaptisNYA dalam nama ELOHIM YAHWEH;

Matius
3:13Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya.
3:14Tetapi Yohanes mencegah Dia, katanya: "Akulah yang perlu dibaptis oleh-Mu, dan Engkau yang datang kepadaku?"
3:15Lalu Yesus menjawab, kata-Nya kepadanya: "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanespun menuruti-Nya.
3:16Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas-Nya,
3:17lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan: "Inilah Anak-Ku yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku berkenan."

Untuk membaptis diperlukan sungai, diperlukan banyak air supaya orang bisa dicelupkan seluruh tubuhnya ke dalam air. Kalau bukan sungai, ya di kolam. Tidak cukup jika airnya hanya sebaskom, lalu dipercik-percikkan seperti "baptisan" orang-orang Katolik dan Protestan. Sida-sida dari Etiopia yang dipertobatkan oleh Filipus juga mencari tempat yang banyak airnya;

Kisah
8:35Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya.
8:36Mereka melanjutkan perjalanan mereka, dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu: "Lihat, di situ ada air; apakah halangannya, jika aku dibaptis?"
8:37(Sahut Filipus: "Jika tuan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya: "Aku percaya, bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah.")

Baptis dari kata Yunani: Baptizo, yang artinya dicelupkan seperti orang mewarnai kain dengan dicelupkan seluruhnya ke dalam air berwarna. Alkitab menunjukkan perincian gerak orang ketika dibaptis;

>> Di sungai atau yang banyak airnya.

Yohanes 3:23Akan tetapi Yohanespun membaptis juga di Ainon, dekat Salim, sebab di situ banyak air, dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis,

>> Turun ke dalam air;

Kisah 8:38Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia.

>> Keluar dari air;

Mat. 3:16Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan Ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atas-Nya,

Kisah 8:39Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita.

>> Naaman di Perjanjian Lama membenamkan diri ke dalam air;

2Raja-raja 5:10Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan: "Pergilah mandi tujuh kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir."
5:14Maka turunlah ia membenamkan dirinya tujuh kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir.

Perjanjian Lama memakai kata: "mandi" untuk membersihkan diri dari kenajisan. Dan di zaman itu masih belum dikenal kamar mandi, sehingga mandinya di sungai. Yohanes Pembaptis menggunakan baptisan untuk menandai orang-orang yang bertobat dari ajaran golongan Farisi, Saduki dan ahli-ahli Taurat. Mereka dicuci dari ajaran-ajaran itu untuk dikembalikan pada ajaran ELOHIM YAHWEH. Ajaran-ajaran palsu dan dosa-dosa itu harus dikuburkan ke dalam air, harus dimatikan;

Matius
3:7Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka: "Hai kamu keturunan ular beludak. Siapakah yang mengatakan kepada kamu, bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?
3:8Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan.

Kol. 2:12karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah, yang telah membangkitkan Dia dari orang mati.

Rm. 6:4Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya, sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru.

1Ptr. 3:21Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan--maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah--oleh kebangkitan Yesus Kristus,

Rasul Paulus melihat adanya berbagai macam baptisan yang tidak benar, yang harus disatukan. Setelah ELOHIM YESHUA resmi mengajar maka baptisan Yohanes menjadi tidak berlaku. Baptisan dalam nama ELOHIM YAHWEH tidak berlaku setelah ELOHIM YAHWEH menunjuk pada ANAKNYA;

Mat. 3:17lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan: "Inilah Anak-Ku yang Kukasihi, kepada-Nyalah Aku berkenan."

Yohanes 3:30Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil.

Kisah
19:3Lalu kata Paulus kepada mereka: "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka: "Dengan baptisan Yohanes."
19:4Kata Paulus: "Baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak, bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian dari padanya, yaitu Yesus."
19:5Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus.
19:6Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat.


Ibr. 6:2yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal.

Ef. 4:5satu Tuhan, satu iman, satu baptisan,

ELOHIM YESHUA mengajarkan baptisan dalam nama: BAPA, ANAK dan ROH KUDUS;

Matius
28:18Yesus mendekati mereka dan berkata: "Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi.
28:19Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
28:20dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman."

Baptisan adalah langkah pertama memasuki Kekristenan. Belum dibaptis, ya belum Kristen sekalipun sudah diperciki air.

Kisah
2:37Ketika mereka mendengar hal itu hati mereka sangat terharu, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain: "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?"
2:38Jawab Petrus kepada mereka: "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus.
2:41Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira tiga ribu jiwa.

Mau disebut orang Kristen? Ya, baptis!


Tidak ada komentar: