Rabu, 31 Agustus 2016

SANGKAKALA KELIMA - ISLAM TURKI

1.            Apa yang terjadi ketika sangkakala kelima ditiup ?

Wahyu 9:1Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lobang jurang maut.
Orang-orang Muslimin percaya pada para Nabi Israel [The family of Imran] dan pada YESHUA sebagai nabi ELOHIM YAHWEH yang terbesar dan terakhir sebelum datangnya Muhammad utusan itu. Pertengkaran orang-orang Islam bukan dengan nabi YESHUA tetapi dengan agama Kristen, agama resmi
di Rum [Roma], yaitu Byzantine atau Kerajaan Roma Timur. Agama ini telah menjadi jahat dengan kekafiran
Yunani yang berpaham banyak ilah [Politeisme] dan penyembah berhala. Islam menghadapi agama Kristen yang setengah kafir ini dengan memproklamasikan hanya SATU ELOHIM yang benar, sebagaimana yang dinyatakan kepada Abraham. Antara orang-orang Kristen yang setengah kafir dengan orang-orang Hindu yang politeis, proklamasi Muhammad tentang monoteism, bercahaya sebagai suatu terang yang menantang umat manusia supaya mencari ELOHIM yang benar.

Bangkitnya kekuatan Arab dibawah pimpinan Muhammad merupakan bintang yang dikirim dari sorga, kepada siapa kunci diberikan. Istilah yang diterjemahkan ‘lobang jurang maut’ adalah ‘abyssos’ dalam bahasa Yunani berarti  suatu tempat yang tandus. Itu digunakan untuk melukiskan bumi dalam keadaan tidak karuan sebelum dibentuk TUHAN pada waktu penciptaan [Kejadian 1:2] dan selanjutnya melukiskan bumi hancur luluh setelah kebinasaan pada hari kiamat. Tanah Arab di sini disebut Abyssos oleh sebab padang-padang pasirnya dan tempat-tempatnya yang tandus.

2.            Bagaimana nubuatan menggambarkan pasukan Arab ?

Wahyu
9:2Maka dibukanyalah pintu lobang jurang maut itu, lalu naiklah asap dari lobang itu bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lobang itu.
9:3Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking-kalajengking di bumi.


Tetangga-tetangga negeri Arab sudah biasa dengan pemandangan awan besar belalang-belalang yang muncul di langit sebagai asap yang tebal. Dari tanah di padang pasir tempat mereka berbiak, belalang-belalang itu bergerak maju sebagai tentara yang tidak terkalahkan. Tidak ada kekuatan yang dapat menghalangi atau membinasakan mereka. Inilah pemunculan Islam ketika ia bangkit di tanah Arab. Sama seperti gerombolan belalang-belalang yang biasa menutupi langit hingga menghalangi matahari, begitulah tentara Arab maju melintasi benua-benua sambil mengalahkan bangsa-bangsa. Sementara muncul seperti belalangbelalang yang menyerbu, namun pasukan-pasukan itu tidak mempunyai kekuatan sebagai belalang yang membinasakan, tetapi tampaknya mempunyai kekuatan kalajengking untuk menyengat.

3.            Apakah perintah nubuatan kepada kekuatan Muslimin ?

Wahyu 9:4Dan kepada mereka dipesankan, supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya.
9:5Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka lima bulan lamanya, dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking, apabila ia menyengat manusia.
9:6Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya, dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka.


Ketika suku-suku Arab berhimpun untuk menaklukkan Syria, pada tahun 632 TM, Abu Bakar, yang mengganti tampuk pimpinan setelah kematian Muhammad, memberikan perintah, sebagai berikut: “Apabila kamu bertempur dalam peperangan TUHAN, jalankan tugasmu sendiri sebagaimana orang-orang yang
perkasa, tanpa membalikkan punggungmu; tetapi janganlah kemenanganmu dinodai oleh darah kaum wanita dan anak-anak. Janganlah membinasakan pohon-pohon palem, atau membakar ladang-ladang jagung. Janganlah menebang pohon buah-buahan, atau melakukan tindakan yang mencelakakan binatang ternak, hanyalah yang kamu akan makan yang boleh dibunuh. Bilamana kamu membuat suatu perjanjian atau pembicaraan, peganglah hal itu dengan sebaik-baiknya, dan tetaplah berlaku sesuai dengan perkataanmu. Apabila kamu bergerak maju, kamu akan menemukan orang-orang yang beragama yang tinggal dengan tenang di dalam biara-biara, dan anjurkanlah kepada mereka supaya menyembah ELOHIM seperti itu; biarkanlah mereka sendiri, dan janganlah membunuh mereka atau menghancurkan biara mereka; dan kamu akan menemukan semacam orang lain, yang tinggal di rumah sembahyang setan, yang telah mencukur gundul kepalanya; hendaklah engkau dengan pasti memecahkan tengkorak mereka, dan janganlah memberi ampun kepada mereka sebelum mereka mengaku mengikut Muhammad atau membayar pajak.” – E. Gibbon,
“THE HISTORY OF THE DECLINE AND FALL OF THE ROMAN EMPIRE.”, pasal 51, alinea 10.

Pasukan Arab tidak maju sebagai pembinasa. Warna hijau adalah lambang kehidupan dan pemeliharaan ELOHIM untuk ciptaanNYA. Pasukan-pasukan Muslimin membiarkan hidup para penduduk setempat dan ladang-ladang mereka, mereka membawa keamanan di daerah itu dan mengakhiri penganiayaan  terhadap orang-orang Kristen oleh Roma dan Byzantium di mana saja mereka menegakkan kekuasaan. Ini adalah sesuai dengan nubuatan berabad-abad sebelumnya. Namun, ramalan itu melukiskan lebih daripada kebijaksanaan para penakluk yang mendapat terang. Hal itu menunjukkan bahwa ELOHIM memilih Islam sebagai bahaya bagi mereka yang menolak meterai ELOHIM di dahi mereka [yaitu Hari Sabat]. Pada abad
Pertama Islam, orang-orang Kristen Coptic, Nestoria dan Armenia memelihara Hari Sabat bertentangan dengan orang-orang Kristen di Roma, Constantinopel, dan kota-kota yang mereka perintah.  Orang Kristen yang menghormati hari yang ketujuh menyambut para penakluk sebagai pembebas, tetapi sebaliknya Rum melawan mereka sebagai musuh dan menderita kekalahan. Kekuatan Islam bukan untuk melawan mereka yang memelihara hari Sabat ketujuh, melainkan mereka yang menolak hari Sabat ELOHIM dan menyucikan hari kekafiran matahari, hari Minggu.

4.            Apa ciri-ciri pasukan Arab ?

Wahyu
9:7Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan, dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka sama seperti muka manusia,
9:8dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan dan gigi mereka sama seperti gigi singa,
9:9dan dada mereka sama seperti baju zirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda, yang sedang lari ke medan peperangan.


-              Muka seperti muka manusia: mereka memelihara janggut.

-              Seperti rambut perempuan: rambut mereka panjang.

-              Mahkota seperti emas: mereka memakai penutup kepala atau turban yang bercahaya-cahaya.

-              Seperti gigi singa: orang-orang yang pemberani.

-              Kuda yang disiapkan untuk peperangan: Kuda Arab masih tetap merupakan ukuran mu tu di kalangan ahli menunggang kuda, sedangkan ketrampilan menunggang kuda ada
lah suatu kesenian orang Arab.

5.            Kuasa apakah yang diberikan ALLAH kepada bangsa Arab ?

Wahyu 9:10Dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya, dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia, lima bulan lamanya.

Mereka mempunyai kuasa menyakiti. Ini berbeda dengan kuasa untuk membunuh. Kemurahan ELOHIM di sini menjadi bukti. Bahkan sampai kepada mereka yang menjadi musuhNYA, IA memberi kesempatan untuk bertobat. Sama seperti sengatan kalajengking, menyebarnya agama Islam menyakiti agama Kristen. Hanya sedikit saja yang mengetahui penghukuman ELOHIM atas kemurtadan mereka dan bertobat.

Lima bulan dihitung menurut prinsip nubuatan adalah 150 tahun.
Permulaan Muhammad mengajar kepada umum adalah tahun 612 TM, sampai pada pembangunan kota Bagdad oleh Al Mansur pada tahun 762 TM adalah 150 tahun.

6.            Nama apakah yang diramalkan akan diberikan kepada pemimpin Islam ?

Wahyu 9:11Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut; namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abadon dan dalam bahasa Yunani ialah Apolion.

Di sini kita dapati 3 nama yang diberikan kepada pemimpin Islam; masing-masing oleh sekelompok orang yang berbeda-beda. Yang pertama ialah MALAIKAT JURANG MAUT. Kita sudah mengetahui bahwa Abyssos menggambarkan Arab, tempat kelahiran Islam. Kata bahasa Yunani yang lain untuk nama ini ialah AGGELOS yang artinya adalah UTUSAN. Atau UTUSAN DARI ARAB. Namun nama ini tidak diterima oleh orang-orang Yahudi atau Yunani. Masing-masing mereka mempunyai nama bagi dia dalam bahasa mereka sendiri yang berarti ‘PEMBINASA.’ 

7.            Apakah yang diperintahkan supaya dilakukan oleh malaikat yang keenam ?

Wahyu
9:12Celaka yang pertama sudah lewat. Sekarang akan menyusul dua celaka lagi.
9:13Lalu malaikat yang keenam meniup sangkakalanya, dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah,
9:14dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu: "Lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu."

Panggilan terhadap malaikat yang keenam menjadi suatu pokok penyelidikan yang mendalam selama tahun 1830 – 1844 TM. Sesuai dengan nubuatan, bilamana sangkakala yang keenam dibunyikan, empat malaikat akan dilepaskan dari sungai Efrat. Sudah diketahui dengan sebaik-baiknya bahwa sungai ini muncul dari Asia Kecil di daerah yang kemudian dikuasai oleh bangsa Turki.

8.            Bagaimana nubuatan melukiskan pasukan Turki ?

Wahyu 9:17Maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya; mereka memakai baju zirah, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya; kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa, dan dari mulutnya keluar api, dan asap dan belerang.
9:18Oleh ketiga malapetaka ini dibunuh sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api, dan asap dan belerang, yang keluar dari mulutnya.
9:19Sebab kuasa kuda-kuda itu terdapat di dalam mulutnya dan di dalam ekornya. Sebab ekornya sama seperti ular; mereka berkepala dan dengan kepala mereka itu mereka mendatangkan kerusakan.


Dapatkah bahasa melukiskan dengan lebih tepat pasukan berkuda bangsa Turki ketika mereka mengendarai kuda menuju ke medan pertempuran dengan memakai seragam merah dan biru serta kuning ? Merah api dan biru dan kuning belerang ? 

Adalah anak buah Ottoman yang memulai senjata api dalam peperangan. Pasukan berkuda ini menembakkan senapan mereka dari pinggul mereka ketika mereka sedang mengendarai kuda, dan bagi rasul [Yohanes] itu tampaknya seakan-akan asap keluar dari mulut kuda. Cerita-cerita tentang kemenangan orang-orang Turki memenuhi banyak buku yang diterbitkan. Pada puncak kekuasaannya mereka mengancam untuk menaklukkan seluruh Eropa.

9.            Berapa lamakah waktu yang ditetapkan sebagai zaman kekuasaan Ottoman dan apakah tingkat kekuasaan ini ?  

 Wahyu
9:15Maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia.
9:16Dan jumlah tentara itu ialah dua puluh ribu laksa pasukan berkuda; aku mendengar jumlah mereka.

Ottoman bangsa Turki yang muncul di atas pemandangan sejarah di tanah mereka di sumber air sungai Efrat diberi kuasa selama 1 Jam, 1 Hari, 1 Bulan dan 1 Tahun. Berbeda dengan apa yang diumumkan pada sangkakala kelima, kekuatan ini adalah untuk membunuh dan membinasakan. Rum lama yang disakiti oleh penaklukan yang dilakukan oleh Arab telah ditakdirkan akan jatuh di hadapan Turki. Kota Constantinopel yang besar pada akhirnya akan menyerah pada kekuasaan Islam. Tetapi tidak semua orang beragama Kristen yang murtad akan diserahkan kepada kepada Ottoman. Gelombang penaklukan berhenti sebentar di Rusia dan  Eropa sementara di seberang Danube suatu pergerakan pembaruan terjadi di kalangan orang-orang Kristen. Kuasa ini diberi waktu 1 jam, 1 hari, 1 bulan dan 1 tahun, atau 391 hari nubuatan, yang berarti 391 tahun.

Inilah waktu yang ditentukan untuk kekuasaan Turki [Ottoman]. Kapankah waktu itu ?
       
Tahun 1448 TM yang sisa dari kerajaan Byzantine adalah Constantinopel dan distrik  yang disekelilingnya. Walaupun demikian ini adalah sebuah kota yang hebat dan merupakan benteng pertahanan agama Kristen dibagian timur. Amurath, sultan Ottoman secara menentukan telah dikalahkan di Varna pada tahun 1444, suatu perang salib yang timbul di bagian barat sebagai harapan terakhir untuk memulihkan kekuasaan Kristen yang hilang. Di dalam kota itu terjadi perpecahan sehubungan dengan pengganti John Palaelogus yang meninggal dunia tahun 1449 dengan tidak mempunyai anak. Beberapa dari penduduk kota itu ingin bersekutu dengan agama Kristen di bagian barat sambil mengharapkan pertolongan. Yang lain berkata: Lebih baik turban dari sultan  daripada topi Paus. Constantine adik John memperoleh dukungan yang kuat; tetapi sebelum memberanikan diri naik takhta, ia mengirim wakil-wakil sebagai duta kepada Amurath, sang sultan, untuk meminta persetujuannya. Jadi, walaupun kota itu tidak diduduki secara militer sampai setelah suatu pertarungan yang sengit pada tahun 1453, maka pada tahun 1449 itulah sultan memperlihatkan kekuasaannya yang sesungguhnya, karena pemerintahan Constantine bergantung atas persetujuannya.
       
Menghitung dari musim kemarau tahun 1449, 391 tahun akan membawa kita sampai kepada musim kemarau tahun 1840, yaitu berakhirnya masa kekuasaan Ottoman seperti yang dinubuatkan.
       
Pada tahun 1840 pasukan Muhammad Ali yang dibawah komando anaknya, Ibrahim, sudah berada di pintu gerbang Istambul. Seluruh dunia mengharapkan kota itu akan jatuh. Rusia menawarkan untuk mempertahanklan kota itu, dengan mengharapkan dapat menguasainya. Kekuatan-kekuatan Eropa lainnya bergerak untuk mencegah gerakan Rusia. Pada konferensi yang diadakan di London tahun 1840, suatu ultimatum ditujukan kepada Mesir supaya mengundurkan diri dari Asia Kecil atau menghadapi pembalasan Eropa. Ibrahim Pasha menarik mundur pasukannya, dan kota itu selamat dari pendudukan militer. SF Mahmud dalam bukunya: “STORY OF ISLAM” hal 279-280  memberikan komentar mengenai peristiwa ini:
       
“Hal itu menunjukkan satu perkara. Kerajaan Ottoman hidup dengan penderitaan mulai saat itu. Kalifah tinggal merupakan suatu bayangan dan kesultanan sudah menjadi olokan.” Tidak lama sebelum peristiwa-peristiwa ini  di Eropa, seorang mahasiswa nubuatan di Amerika, Josiah Litch, membuat kepala berita dengan meramal tanggal pada akhir musim kemarau 1840 untuk gerhana kekuasaan Ottoman. Ketika peristiwa itu terjadi sebagaimana yang diramalkan, beribu-ribu orang Kristen dituntun untuk beralih kepada Kitab Suci dan menyelidiki nubuatan-nubuatan itu untuk mendapatkan artinya. Mereka meningkatkan kedudukan pergerakan Advent yang khususnya menyebarluaskan kebenaran-kebenaran tentang hari kiamat.
       
Walaupun para sultan terus memerintah di Istambul sampai tahun 1918, mereka tidak mempunyai kuasa terhadap ekonomi dan masalah-masalah luar negeri dari kerajaan itu. Mereka kehilangan  hak milik mereka dalam peperangan dan tangan Eropa dan Rusia menguasai administrasi mereka dengan sepenuhnya.
  
Apakah peperangan Islam melawan agama Kristen yang murtad ini membawa pertobatan dan berakhirnya kemurtadan ? 

Wahyu
9:20Tetapi manusia lain, yang tidak mati oleh malapetaka itu, tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka: mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga, batu dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan,
9:21dan mereka tidak bertobat dari pada pembunuhan, sihir, percabulan dan pencurian.

       
ALLAH merencanakan supaya manusia membuat catatan tentang penghukumanNYA, dan menerima pelajaran-pelajaran yang direncanakanNYA untuk disampaikan di sana. Tetapi alangkah lambannya mereka belajar, dan betapa buta terhadap petunjuk-petunjuk Pemeliharaan! Peristiwa-peristiwa yang terjadi dibawah sangkakala yang keenam menciptakan celaka kedua, namun penghukuman-penghukuman ini tidak membawa perbaikan dalam cara-cara dan moral manusia. Mereka yang luput dari celaka-celaka itu tidak mempelajari apa-apa dengan mereka melihat penghukuman ALLAH.
     
      * Masih ada 1 sangkakala lagi yang belum ditiup!

Hasil gambar untuk gambar pasukan ottoman


Senin, 29 Agustus 2016

PENIUPAN SANGKAKALA-SANGKAKALA

Wahyu 8:1Dan ketika Anak Domba itu membuka meterai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya.

Setengah jam nubuatan = 360 hari/tahun : 24 jam/hari = 15 hari : 2 = 7 hari. Itulah selang waktu antara Williem Miller ke Ny. Ellen G. White. Ketika ribuan orang dikecewakan oleh pekabaran Williem Miller karena pada tanggal 22 Oktober 1844 ELOHIM YESHUA tidak datang sebagaimana dikatakan oleh Williem Miller, ada sekelompok kecil orang dalam pimpinan Ny. Ellen G. White yang mulai melakukan pengkajian ulang pekabaran Williem Miller tersebut dan ROH KUDUS memberitahukan kepada mereka bahwa ELOHIM YESHUA tidak turun ke bumi melainkan masuk ke bilik Mahasuci untuk menghadap ELOHIM YAHWEH;

Mal. 3:1Lihat, Aku menyuruh utusan-Ku, supaya ia mempersiapkan jalan di hadapan-Ku! Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke bait-Nya! Malaikat Perjanjian yang kamu kehendaki itu, sesungguhnya, Ia datang, firman TUHAN semesta alam.

Ibr. 9:24Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita.

Jadi, kesalahan Williem Miller adalah menafsirkan "tempat kudus" sebagai di bumi. Padahal ELOHIM YESHUA masuk ke hadirat BAPA di Bait Suci sorgawi.

Dan. 7:13Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia; datanglah ia kepada Yang Lanjut Usianya itu, dan ia dibawa ke hadapan-Nya.

>> Lihat pembahasan nubuatan 2300 petang dan pagi.

Wahyu
8:2Lalu aku melihat ketujuh malaikat, yang berdiri di hadapan Allah, dan kepada mereka diberikan tujuh sangkakala.
8:3Maka datanglah seorang malaikat lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu.
8:4Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan doa orang-orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah.

Itulah pemulihan Bait Suci, menghidupkan kembali ritual-ritual yang telah lama dilalaikan. Di saat semua gereja resmi adalah gereja Minggu, Ny. Ellen G. White mendirikan gereja kebenaran secara resmi pula, memindahkan gereja di padang gurun menjadi gereja kota;

Yes. 58:12Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan "yang memperbaiki tembok yang tembus", "yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni".

Ibrani
4:9Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ketujuh, bagi umat Allah.
4:10Sebab barangsiapa telah masuk ke tempat perhentian-Nya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaan-Nya.
4:11Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorangpun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga.

Wahyu
8:5Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi. Maka meledaklah bunyi guruh, disertai halilintar dan gempa bumi.
8:6Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakala.

http://www.anehdidunia.com/2014/10/bencana-alam-paling-aneh-di-dunia.html

Krakatau adalah salah satu gunung berapi yang paling aktif di dunia, dan pada tahun 1883 meletus dan menjaadi salah satu peristiwa vulkanik paling dahsyat dalam sejarah, menewaskan puluhan ribu dengan abu, lava, dan tsunami besar. Gunung berapi meletus setiap saat, jadi mengapa letusan krakatau ini aneh? Keanehannya pada ledakannya. Suara letusan ini tercatat sebagai suara paling keras yang pernah dilaporkan sepanjang sejarah dan terdengar hampir 2.000 mil jauhnya di Perth, Australia. 

Masuk akal bahwa letusan krakatau sangat keras, karena letusan itu juga menghancurkan dua pertiga dari pulau Krakatau serta menghancurkan pulau-pulau kecil lainnya disekitarnya. Dampak ledakan itu dirasakan di seluruh dunia, dengan gelombang, debu dan gelombang kejut yang bepergian jauh dari situs. Juga menarik untuk dicatat adalah bahwa debu dari ledakan menyebabkan apa yang disebut “bulan biru” terus-menerus selama hampir dua tahun. 

https://www.facebook.com/notes/kf-bumi-alam-semesta/gempa-terdasyat-yang-pernah-terjadi-di-muka-bumi/153541301377849/

Gempa Tekonik di luar arizona ini menyebabkan gempa hebat di wilayah amerika . kekuatan gempa antara 8 - 8,5 SR . gempa ini terjadi pd tahun 1811. Efek yg di timbulkan adalah Gempa sekitar skala 8-8,5 mengguncang missouri 200 tahun lalu. Goncangan menyebar begitu jauh menyebabkan bel gereja di Boston berdentang, lebih dari 500km dari Missouri. Korban jiwa mencapai 50.000

Sangkakala adalah semacam terompet sebagai penanda persiapan peperangan. Di meterai ketujuh ini ELOHIM YAHWEH memerangi segala makhluk bumi sebagai pembalasan atas dosa-dosa dan kejahatan bumi. 

SANGKAKALA PERTAMA;

Wahyu 8:7Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya dan terjadilah hujan es, dan api, bercampur darah; dan semuanya itu dilemparkan ke bumi; maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon-pohon dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau.

http://www.anehdidunia.com/2014/10/bencana-alam-paling-aneh-di-dunia.html

Pada hari ini dimana pemanasan global dan gelombang panas terjadi, mungkin akan sulit untuk membayangkan musim panas di mana salju masih jatuh pada bulan Juni, tetapi bagi mereka yang tinggal di Amerika Serikat timur laut, Kanada dan Eropa pada tahun 1816, itu adalah kenyataan. Masalah dimulai pada awal Mei ketika salju membuat banyak tanaman termasuk tanaman pangan yang seharusnya tumbuh, menjadi mati dan pada gilirannya menyebabkan kekurangan pangan terutama di Eropa di mana kelaparan menyebabkan kerusuhan. 

Dua badai salju besar menyelimuti Kanada dan New England pada bulan Juni, yang menyebabkan kerugian besar pada kehidupan, dan cuaca dingin bertahan sampai Juli dan Agustus, meskipun suhu sering berganti-ganti antara dingin dan panas bahkan dalam hari yang sama. Gelombang dingin aneh ini terutama disebabkan oleh letusan gunung berapi (tambora, indonesia) yang terjadi pada tahun sebelumnya, menyebabkan apa yang dikenal sebagai musim dingin vulkanik. Jadi hati-hati apa yang Anda inginkan pada saat Anda ingin hari-hari musim panas Anda menjadi dingin.


http://bagusseven.blogspot.co.id/2011/02/10-tornado-terdahsyat-yang-pernah-ada.html

Tornado berapi;Badai ini terjadi pada 7 Mei 1840, Natchez tornado mendarat di Concordia Parish, Louisiana, dan Adams County, Mississippi. Sebagian besar kematian terjadi di Sungai Mississippi, sejak tornado dilacak untuk beberapa waktu langsung di atas sungai. Korban tewas akibat tornado diprediksi lebih banyak daripada yang terdaftar secara resmi, karena banyak orang yang tewas sulit ditemukan. Tercatat 269 orang tewas di Sungai dan 100 orang diladang pertanian. kerugian mencapai $ 1.260.000.


St.Louis Tornado (27 mei 1896)  menjadi salah satu paling mematikan dalam sejarah Amerika Serikat, mendarat sekitar 6 mil sebelah barat Jembatan Eads di St Louis. Dari ujung barat laut Tower Grove Park, kombinasi kompleks tornado dan downburst melebar ke lebih dari satu mil dan pindah ke timur.Tornado ini menyapu seluruh rumah, pabrik, salon-salon, rumah sakit, pabrik, kereta api meter, gereja, dan menyebabkan total lebih $ 10.000.000 pada kerusakan tersebut. korban tewas sebanyak 137 jiwa.


New Richmond Tornado di Wisconsin dimulai sebagai sebuah puting beliung di Danau St Croix, kemudian pindah ke arah timur laut New Richmond. Tornado ini melewati tengah alun kota, puing-puing reruntuhan yang beterbangan menyebabkan puluhan orang tewas. Lebih dari 300 gedung rusak dan hancur barantakan kerugian mencapai US $ 300.000.
SANGKAKALA KEDUA:

Wahyu
8:8Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya dan ada sesuatu seperti gunung besar, yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut. Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah,
8:9dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut dan binasalah sepertiga dari semua kapal.

https://id.wikipedia.org/wiki/Segitiga_Bermuda

Pada masa pelayaran Christopher Colombus, ketika melintasi area segitiga Bermuda, salah satu awak kapalnya mengatakan melihat “cahaya aneh berkemilau di cakrawala”. Beberapa orang mengatakan telah mengamati sesuatu seperti meteor. Dalam catatannya ia menulis bahwa peralatan navigasi tidak berfungsi dengan baik selama berada di area tersebut.
Berbagai peristiwa kehilangan di area tersebut pertama kali didokumentasikan pada tahun 1951 oleh E.V.W. Jones dari majalah Associated Press. Jones menulis artikel mengenai peristiwa kehilangan misterius yang menimpa kapal terbang dan laut di area tersebut dan menyebutnya ‘Segitiga Setan’. Hal tersebut diungkit kembali pada tahun berikutnya oleh Fate Magazine dengan artikel yang dibuat George X. Tahun 1964, Vincent Geddis menyebut area tersebut sebagai ‘Segitiga Bermuda yang mematikan’, setelah istilah ‘Segitiga Bermuda’ menjadi istilah yang biasa disebut. Segitiga bermuda merupakan suatu tempat di mana di dasar laut tersebut terdapat sebuah piramid besar mungkin lebih besar dari piramid yang ada di Kairo Mesir. Piramid tersebut mempunyai jarak antara ujung piramid dan permukaan laut sekitar 500 m, di ujung piramid tersebut terdapat dua rongga lubang lebih besar.

KUBURAN KAPAL:Salah satu bangkai kapal yang bersejarah adalah kapal Mary Celestia. Kapal milik Amerika ini memiliki kincir angin di bagian sampingnya. Kapal yang disewa selama Perang Saudara Amerika ini digunakan untuk menyelundupkan amunisi, senjata, perlengkapan dan makanan untuk para tentara di selatan.

Kapal yang memiliki panjang 68 meter ini tenggelam pada tahun 1838 setelah terkena karang di dekat pantai selatan. Saat ini bangkai kapal ini bisa dilihat di kedalaman 16 meter di bawah laut. Para penyelam biasanya menjelajah di sela-sela kincir air kapal Mary Celestia.
Selain kapal Cristobal Colon ada juga kapal perang milik Prancis, L’Herminie, yang tenggelam pada tahun 1863. Kapal ini menjadi salah satu tempat yang menarik bagi para penyelam. Kapal yang memiliki 3 layar ini mengalami kecelakaan ketika akan kembali ke Prancis. Saat ini kapal L’Herminie terbaring di bawah laut Bermuda.


SANGKAKALA KETIGA:

Wahyu
8:10Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar, menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air.
8:11Nama bintang itu ialah Apsintus. Dan sepertiga dari semua air menjadi apsintus, dan banyak orang mati karena air itu, sebab sudah menjadi pahit.

???

SANGKAKALA KEEMPAT:
Wahyu
8:12Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya dan terpukullah sepertiga dari matahari dan sepertiga dari bulan dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga dari padanya menjadi gelap dan sepertiga dari siang hari tidak terang dan demikian juga malam hari.
8:13Lalu aku melihat: aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring: "Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain, yang masih akan meniup sangkakalanya."

http://hizb-almujib.blogspot.co.id/2011/04/kesaksian-gerhana.html

“Muhammad bin Ali meriwayatkan, katanya bahwa bagi Mahdi kami, terdapat dua tanda yang tidak pernah terjadi sebelumnya sejak diciptakannya langit dan bumi, yaitu, bulan akan gerhana pada malam pertama Ramadhan (pada malam pertama dari malam-malam dimana biasa terjadi gerhana bulan) dan matahari akan gerhana pada pertengahan ramadhan (pada hari-hari dimana biasa terjadi gerhana matahari), dan tanda-tanda ini tidak pernah terjadi sejak diciptakannya langit dan bumi” (Dar Qutni, Vol.1, hal.188)

Hazrat Mirza Ghulam Ahmad a.s., pendiri Jema’at Muslim Ahmadiyah, menerima wahyu pertamanya terkait penunjukannya sebagai Mujadid pada tahun 1882. Dalam kepatuhannya terhadap perintah Allah, beliau mengumumkan bahwa dirinya adalah Mujadid abad ke-14 Hijriah. Pada tahun 1891, dengan berdasarkan wahyu yang beliau terima telah mengumumkan bahwa dirinya telah diutus sebagai Al Masih yang dijanjikan dan sebagai Imam Mahdi yang kedatangannya telah dinubuwatkan oleh Rasulullah s.a.w.. Beliau menegaskan bahwa Allah Yang Maha Kuasa telah mengutusnya untuk memberikan kehidupan ruhani bagi manusia. Namun para Ulama telah menolaknya dan beliau a.s. menghadapi badai perlawanan.

Gerhana-gerhana yang dinubuwatkan itu telah terjadi di atas negeri Qadian pada tanggal yang telah ditentukan di bulan Ramadhan. Gerhana bulan terjadi setelah matahari terbenam pada tanggal 21 Maret 1894 (13 Ramadhan 1311 H) dan gerhana matahari pada pagi hari pada hari Jum’at tanggal 6 April 1894 (28 Ramadhan 1311 H). Masih Ma’ud a.s. kemudian menulis sebuah buku yang berjudul “Nurul Haq” (Cahaya Kebenaran) bagian ke-2, dimana beliau mengumumkan bahwa gerhana-gerhana tersebut adalah tanda yang diberikan oleh Tuhan untuk mendukung pendakwaan beliau.